Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ z dn. 19.05.2014r.

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014)


Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5,00 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami  wskazane w punkcie 14 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.


Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca 2014r. do 18 lipca 2014r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym termnie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 19, maj 2014 09:38
Odslony: 2051