W dniu 29 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem - Gminą Świlcza na realizację projektu pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza-Kamyszyn", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 4 872 313,00 zł.,  z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 678 272,02 zł.Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński -  Prezes Zarządu (na zdjęciu z prawej strony), natomiast stronę Beneficjenta reprezentował Pan Wojciech Wdowik - Wójt Gminy Świlcza.