Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 28.03.2014r.

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014)

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5,00 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają kompleksowe projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunlanych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, wskazane w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014r.)


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.16 z 20 marca 2014r.)


Wnioski należy składać w terminie od 28 kwietnia 2014r. do 9 czerwca 2014r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 9 czerwca 2014r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym termnie nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie interentowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: piątek, 28, marzec 2014 09:30
Odslony: 1635