Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Głogów Młp.

W dniu 6 grudnia 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano z Gminą Głogów Małopolski Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Głogów Małopolski", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość całkowita projektu wynosi 22 125 222,00 z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 9 020 974,97 zł. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowana i gruntownie zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków. Planowana modernizacja ma na celu dostosowanie procesów usuwania związków biogennych, czyli azotu i fosforu do zmian wynikających z konieczności dostosowania się do obowiązującej Dyrektywy Unii Europejskiej. Dodatkowo zwiększona zostanie przepustowość hydrauliczna oczyszczalni z 2800 m3/d do 5000m3/d

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta - Gminę Głogów Małopolski reprezentował Pan Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 10, grudzień 2013 08:29
Odslony: 2124