Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 1.1 POIiŚ z dn. 20.09.2013r. - XI runda konkursowa

Minister Środowiska

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013)

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 75 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realziacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w pkt. 16 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w punkcie 15 regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.

Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013r. do 31 grudnia 2013r.

  • do Narodowego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 grudnia 2013r. o godzinie 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze  - konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013 - pobierz


Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1913