Utworzenie list rankingowych

Pani Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w dniu 22 sierpnia 2013r., podpisała listy rankingowe dla konkursów:

  1. Nr 9/POIŚ/1.1/06/2013 - działanie 1.1 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
  2. Nr 8/POIŚ/2.1/06/2013 – działanie 2.1 kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Z terenu województwa podkarpackiego na listach znajdują się dwa projekty, zgłoszone przez Gminę Ostrów oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie. Aktualnie prowadzone będą przez Grupę Roboczą oceny merytoryczne  II-go stopnia. Wynik oceny zadecyduje o przyznaniu dofinansowania dla projektów.

Przedmiotowe listy są dostępne pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21178_listy_rankingowe_dla_konkursow_nr_9_poiis_1_1_06_2013_oraz_8_poiis_2_1_06_2013.html


Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1934