Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Łańcuckim Zakładem Komunalnym

W dniu 9 lipca 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie z Łańcuckim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. na realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta – Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. reprezentował Pan Andrzej Antosz – Prezes Zarządu Spółki.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Wartość całkowita projektu wynosi ok. 43 mln złotych, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu 28,5 mln zł., wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności – 24, 2 mln złotych zł.

Głównym celem projektu jest wyposażenie Aglomeracji Łańcut w oczyszczalnię ścieków spełniającą warunki z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 18, wrzesień 2013 08:55
Odslony: 1856