Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Trzebownisko

W dniu 3 lipca 2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie z Gminą Trzebownisko na realizację projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta - Gminę Trzebownisko reprezentował Pan Józef Fedan – Wójt Gminy Trzebownisko.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Wartość całkowita projektu wynosi: 16 418 004,00 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu – 10 469 761,15 zł.wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności – 8 899 296,97 zł.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń oraz wyposażenie Aglomeracji Nowa Wieś w oczyszczalnię ścieków spełniającą warunki z Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 08, lipiec 2013 10:57
Odslony: 1885