Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I Priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100,00 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w pkt. 16 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

Rodzaj podmiotów, które moga ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.

Wnioski należy składać w termnie od 15 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w Regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

30 września 2013r. o godzinie 15.00

Wnioski, które wplyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym Regulamin konkursu dostepne sa na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013 - pobierz