Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działań: 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 20.05.2013r.

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spojności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013) - kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013) - kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 20 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013) - kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 6 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach konkursów.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty  wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów.

Wnioski należy składać w terminie od 24 czerwca 2013r. do 22 lipca 2013r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o  wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie  konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 22 lipca 2013r. o godzinie 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze  - konkurs nr 9/POIiŚ/1.1/06/2013 - pobierz

Ogłoszenie o naborze - konkurs nr 8/POIiŚ/2.1/06/2013 - pobierz

Ogłoszenie o konkursie - konkurs nr 9/POIiŚ/2.2/06/2013 - pobierz
Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1915