Wkrótce nowe nabory wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ!

20 maja 2013 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zostaną ogłoszone trzy nowe konkursy na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (działanie1.1),gospodarki odpadami (działanie2.1) oraz ochrony powierzchni ziemi (działanie 2.2).

Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM o wsparcie finansowe z Funduszu Spójności mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne.

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dla tych samych podmiotów przeznaczone jest dofinansowanie na realizację kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (działanie 2.1)

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Beneficjentami unijnego wsparcia finansowego dla projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich (działanie 2.2), mogą zostać: samorządy i ich związki, podmioty realizujące ich zadania własne, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko - jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Termin składania wniosków o dofinansowanie, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie spełniać muszą potencjalni beneficjenci, zostaną określone w ogłoszeniach.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zachęcamy już teraz do rozpoczęcia prac nad opracowaniem wniosków.


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 13, maj 2013 09:46
Odslony: 1722