Nowe!Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POIiŚ z dn. 11.02.2013r.

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śriodowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie  z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 120,00 mln euro.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1 w punkcie 14 "Przykładowe rodzaje projektów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a "Typ beneficjentów" w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.12 z 4 lutego 2013r.)

Wnioski należy składać w terminie od 18 marca 2013 r. do 22 kwietnia 2013 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin  składania wniosków o dofinansowanie upływa

22 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.bip.wfosigw.rzeszow.pl (zakładka: Aktualności fund. UE).

Ogloszenie prasa regionalna - Pobierz


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 11, luty 2013 09:40
Odslony: 2259