Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu w ramach działania 1.1. POIiS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jako Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) informuje, że Ministerstwo Środowiska początkiem roku 2013 rozważa możliwość ogłoszenia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prosimy zatem Państwa o przeanalizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, których wykonanie jest możliwe do połowy roku 2015 pod kątem spełniania kryteriów wyboru projektów dla POIiŚ. Nadmieniamy, że zakres rzeczowy projektów może ujmować wyłącznie budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków.

W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o przesłanie do biura Funduszu informacji na temat planowanego przedsięwzięcia w terminie do dnia 22 listopada 2012r. wypełniając formularz stanowiący załącznik Nr 1.

Nadmieniamy, że w zakładce Aktualności fund. UE na bieżąco są umieszczane najnowsze informacje dotyczące realizacji POIiŚ, w tym również naboru wniosków o dofinansowanie.

Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naboru, termin jego rozpoczęcia ma charakter orientacyjny.


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 15, listopad 2012 11:25
Odslony: 2128