W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia WFOŚiGW w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących przeprowadzenia jednodniowego szkolenia dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opis usługi:

1. Organizator szkolenia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Instytucja Wdrażająca.

2. Termin szkolenia: 27 listopada 2012r., w godzinach 9.00-15.00.

3. Jeden dzień szkoleniowy to 6 godzin zegarowych ( w tym dwie przerwy: kawowa - 15 minut i obiadowa  - 30 minut).

4. Ilość uczestników swzkolenia: około 30 osób.

5. Miejsce szkolenia: Rzeszów, dokładna lokalizacja będzie uzgodniona w terminie późnieszym.

6. Tematyka szkolenia: zamówienia publiczne w projektach realizowanych w oparciu o środki Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym również zamówienia pozaustawowe, nieprawidłowości związane z udzielaniem zamówień w świetle obowiązującego prawa i wytycznych oraz prawa unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów infrastrukturalnych.

7. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez osobę-eksperta, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych (poparte stosownymi zaświadczeniami lub certyfikatami lub dyplomami), doświadczenie w prowadzeniu kontroli zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kontroli zamówień publicznych  w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programów realizowanych w perspektywe 2007-2013.

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania szczegółowego Programu szkolenia uwzględniającego tematykę określoną w pkt. 6 i uzgodnienia Programu z Zamawiającym w terminie do 20 listopada 2012r.

9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz dostarczy Zamawiającemu materiały, na podstawie których przygotowane zostaną materiały informacyjne dla Beneficjentów - uczestników szkolenia, w terminie do 20 listopada 2012r.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia i uwzględniać również wartość autorskich praw majątkowych do dzieł powstałych w wyniku realizacji umowy.

Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich zgodonie z Załącznikiem - Formulrz cenowy

Formularz cenowy - Pobierz

Wykonawcy gotowi wykonać przedmiot zamówienia opisany wyżej powinni przesłać wycenę wg załączonego Formularza cenowego na następujące adresy e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 17 października 2012r.

Informacja dodatkowa: Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uwaga: Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku, oszacowanie wartości zamówienia oraz dokonania wyboru wykonawcy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówien publicznych.