21 grudnia 2012r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0). W ramach środowiskowych priorytetów zwiększona została alokacja odpowiednio:

  • priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa o 358 mln euro,
  • priorytet IV - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska o 50 mln euro.

W zakresie priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi alokacja została zmniejszona o 188 mln euro. Zmieniona wersja Programu wynika z przeprowadzenia śródokresowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokację dodatkowych środków UE pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.0) - Pobierz