Unijne fundusze dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

W dniu 27 października 2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ze strony Instytucji Wdrażającej  - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisal Prezes Zarządu Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta  - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowali Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu oraz Zbigniew Sanocki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

Wartość całkowita projektu wynosi: 54 755 263,97 zł.,

maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 32 831 804,86 zł.,

wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - 27 907 034,13 zł.

Zakresem terytorialnym projekt obejmuje 5 gmin z 20 zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ok. 90 km sieci wodociągowej, budowa 11,6 km sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja 2,4 km kanalizacji sanitarnej, modernizacja oraz rozbudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków w Jaśle i Woli Żyrakowskiej. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 1032 mieszkańców, natomiast z sieci wodociągowej korzystać będzie 3395 osób.

Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (z lewej) i Jan Tomaka - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: piątek, 28, październik 2011 11:32
Odslony: 2070