Gmina Miejska Rzeszów otrzymała w dn. 29 czerwca 2010 r. Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej ws. przyznania dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa".

Kwotę w odniesienu, do której zastosowanie ma poziom współfinansowania osi priorytetowej PO IiŚ wynosi 9 185 516, 59 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 7 807 689, 10 PLN.