Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania zapisów dokumentu do zmienionych przepisów Ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r.

Pobierz dokument

Tryb Rejestruj zmiany

 

Zmiany dotyczą również załączników do Szczegółowego opisu priorytetów:

Załącznik nr 2 - Organizacja systemu oceny i wyboru projektów. Pobierz

Załącznik nr 3 - Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na priorytety i działania. Pobierz

Załącznik nr 4 - Wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej. Pobierz