Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

W związku z przeprowadzonym we wrześniu br. audytem Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w ramach projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki audytorzy wskazali na wymogi udzielania zamówień, zwłaszcza podczas przygotowywania i udzielania zamówień, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wymogi te zostały wskazane w opracowanym przez Komisję Europejską Komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych. Komunikat jest dostępny w polskiej wersji językowej w interentowej bazie aktów prawnych UE pod adresem internetowym:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:179:0002:0007:PL:PDF

 

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 21, październik 2009 16:03
Odslony: 2577