Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika

Zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Instytucja Wdrażająca I i II oś priorytetową POIiŚ informuje, że od 1 stycznia 2010 r. instytucją dokonującą płatności wynikających z umów o dofinansowania oraz decyzji o dofinansowaniu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Nadmieniamy, że zawarte umowy nie wymagają zmian w tym zakresie.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 21, październik 2009 15:47
Odslony: 2095