Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków

Na stronie internetowej POIŚ zostały zamieszczone założenia do Umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych w ramach POIiŚ.

Pobierz dokument

W/w dokument został sporządzony w celu ułatwienia beneficjentom przygotowania Umowy współpracy z podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu POIiŚ zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 18, sierpień 2009 10:10
Odslony: 2835