Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia

Gmina Kuryłówka otrzymała Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska
z dn. 15 czerwca 2009 r. w sprawie przyznania dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka". Koszt całkowity projektu wynosi 9 144 526,73 PLN, wysokość dofinansowania - 6 728 176,99 PLN.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące elementy:

 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 32 km (Dąbrowica ok. 7,5 km oraz Kuryłówka ok. 24,5 km),

- budowa 18 sztuk pompowni ścieków.

Z wybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 2 120 mieszkańców Gminy Kuryłówka, którzy dotychczas nie mieli dostępu do kanalizacji zbiorczej.

Potwierdzenie Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu stanowi dla Instytucji Wdrażającej podstawę do rozpoczęcia procedury związanej z zawarciem umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 23, czerwiec 2009 16:29
Odslony: 2223