Podpisano umowy o dofinansowanie na realizację projektów z województwa podkarpackiego

Podpisano umowy o dofinansowanie na realizację projektów z województwa podkarpackiego -
w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

20 marca 2009 r. w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.  "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę - Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. reprezentowali: Prezes Zarządu - Jacek Gil oraz Zastepca Prezesa Zarządu - Tomasz Gawlik.

Wartość całkowita projektu wynosi: 39 181 682,74 zł., wartość, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania I osi priorytetowej POIiŚ - 20 500 103,51 zł, wysokość dofinansowania - 17 425 087,99 zł.

Projekt, będący przedmiotem umowy zakłada budowę 17,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę 1 km kanalizacji deszczowej, 14 km sieciowych pompowni ścieków. W ramach projektu przewidziana jest również modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie technologii i gospodarki osadami, zakup pojazdu ciśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. W zakresie gospodarki wodą zaplanowano wybudowanie 22,5 km sieci wodociągowej, 8 nowych hydroforni oraz modernizację stacji uzdatniania wody

Zdjęcia

27 marca 2009 r. w Rzeszowie podpisano kolejną Umowę o dofinansowanie na realizacje projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce - etap I". Ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Lesław Budzisz, zaś Wnioskodawcę  - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach reprezentował Prezes Zarządu - Janusz Środa.

Wartość całkowita projektu wynosi 24 789 690,00 zł., wartość, w odniesieniu do której zastosowanie ma poziom współfinansowania I osi priorytetowej POIiŚ - 16 841 784,96 zł., wysokość dofinasowania - 14 315 517,22 zł.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odbioru ścieków na terenie gminy Ropczyce. W ramach projektu przewidywana jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz systemu wodociągowego. Zakres obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 30,6 km, 6 pompowni ścieków, 1,0 km kanalizacji deszczowej, 1,8 km sieci wodociągowej.

Zdjęcia


Zdjęcia z podpisania umowy z Wodociagami Dębickimi Sp. z o.o.

    

  

  

Zdjęcia z podpisania umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ropczycach

  

  

 

 

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 07, kwiecień 2009 13:36
Odslony: 2576