Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 13.03.2009 r.

Ministerstwo Środowiska informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:

Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 5/POIiŚ/1.1/04/2009)

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 3/POIiŚ/2.1/04/2009), działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 4/POIiŚ/2.2/04/2009).

Informacje o konkursach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie - prasa regionalna

 

 

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach naboru:

1. Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę ZUO w Rzeszowie - Etap II. Wnioskodawca: MPGK - Rzeszów Sp. z o.o., budżet projektu: 14 821 984,84 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 10 326 792,72 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Lubaczów w ramach aglomeracji Lubaczów. Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 4 789 874,66 zł., wnioskowana kwota dofinansowania:  2 751 153,81 zł.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 28, październik 2009 15:04
Odslony: 2524