Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2008 r.

Ministerstwo Środowiska informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla:

Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008),

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 2/POIiŚ/2.2/11/2008).

Ogłoszenie o konkursach jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pobierz ogłoszenie

Ogłoszenie - prasa regionalna

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach naboru:

1. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Nowa Sarzyna - etap IV" - Wnioskodawca: Gmina Nowa Sarzyna, budżet projektu: 10433218 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 8297493,85 zł.

2. "Budowa kanalizacji sanitanej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka" - Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka, budżet projektu: 9735744,50 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 6746849,31 zł.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 28, październik 2009 15:07
Odslony: 2715