Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.06.2008 r.

Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POiŚ

Ministerstwo Środowiska informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla:

Priorytetu I - Gospdoarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008),

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008).

Pobierz ogłoszenie

Informacje o konkursach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pobierz informacje

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Rzeszowie w ramach naboru:

1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka" - Wnioskodawca: Gmina Kuryłówka, budżet projektu: 10758321,11 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 9144572,85 zł.

2. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok" - Wnioskodawca: Gmina Sanok, budżet projektu: 5389320,53 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 4435652,38 zł.

3. "Budowa kanalizacji miasta w ramach aglomeracji Lubaczów" - Wnioskodawca: Gmina Miejska Lubaczów, budżet projektu: 5613544,90 zł., wnioskowana kwota dofinansowania: 1774846,45 zł.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 12, luty 2009 10:49
Odslony: 2946