Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodoarki Wodnej w Rzeszowie jako Instytucja Wdrażająca dla I i II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaangażowana w proces realizacji POIiŚ korzysta obecnie ze środków XV priorytetu - Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności.

Rok 2013

W dniu 18.04.2013r.  WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał z Instytucja Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/13-01-00 (WFOŚiGW w Rzeszowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2013 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 647 527,00 zł., w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 156 160,00 zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 982 736,00 zł.

Kwota dofinansowania obejmuje wydatki:

1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości - 951 286,00 PLN,

2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości  - 31 450,00 PLN.

Wydatki w ramach RPD rozliczane są w okresach kwartalnych do 31.12.2013r. Od początku 2013r. WFOŚiGW w Rzeszowie przekazał następujące wnioski: wniosek o płatność końcową za 2012r. oraz 2 wnioski o płatność pośrednią w ramach RPD za rok 2013r. w sektorze środowisko. Łączna kwota zrefundowanych wydatków wyniosła 651 021,39 PLN.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- wsparcie merytoryczne w zakresie kontroli projektów dot. zamówień publicznych,

- wyposażenie,

- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,

- inne wydatki instytucji, w tym: organizacja innego rodzaju spotkań, wyjazdy służbowe, zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych,

- informacja i promocja: szkolenia beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, artykuły prasowe promujące POIiŚ.


Rok 2012.

W dniu 28.03.2012r.  WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał z Instytucja Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/12-01-00 (WFOŚiGW w Rzeszowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2012 o numerze WND-POIS.15-2/12-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 452 437,00 zł., w tym kwota wydatków kwalifikowanych 1 042 437,00 zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 886 071,45 zł.

Kwota dofinansowania obejmuje wydatki:

1) na Działanie POIiŚ 15.1 w wysokości - 862 440,60 PLN,

2) na Działanie POIiŚ 15.2 w wysokości  - 23 630,85 PLN.

Wydatki w ramach RPD rozliczane są w okresach kwartalnych do 31.12.2012r. WFOŚiGW w Rzeszowie przekazał 1 wniosek o płatność końcową za 2011r. oraz 3 wnioski o płatność pośrednią w ramach RPD za rok 2012r. w sektorze środowisko. Łączna kwota zrefundowanych wydatków wyniosła 759 959,52 PLN. W dniu 31.01.2013r. przekazany został do IP wniosek o płatność końcową za 2012r., w ramach którego wnioskowana kwota wynosi  327 574,35 PLN.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- wsparcie merytoryczne przy kontroli projektów w zakresie dot. zamówień publicznych,

- wyposażenie,

- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,

- inne wydatki instytucji, w tym: organizacja innego rodzaju spotkań, wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych,

- informacja i promocja: szkolenia beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, artykuły prasowe promujące POIiŚ.


Rok 2011.

W dniu 11.05.2011r. WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał z Instytucja Pośredniczącą  umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/11-01-00 (WFOŚiGW w Rzeszowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 372 696,00 zł., w tym kwota wydatków kwalifikowanych 862 996,00 zł., natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 733 546,00 zł.

Dnia 20.07.2011r. WFOŚiGW w Rzeszowie przekazał wniosek o płatność pośrednią za okres 01.07.2011-30.09.2011.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

- wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- wsparcie merytoryczne (kontrola procedur zawierania umów),

- wyposażenie,

- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,

- inne wydatki instytucji, w tym: organizacja innego rodzaju spotkań, wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych,

- informacja i promocja: szkolenia beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, artykuły prasowe promujące POIiŚ.


Rok 2010.

06.05.2011 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła wniosek o płatność końcową RPD za rok 2010 na kwotę 617 725,37 zł., w dn. 19.05.2011r. środki wpłynęły na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie.

W dniu 10.01.2011r. WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Środowiska) umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.15-2/10-01-00 (WFOŚiGW w Rzeszowie) Rocznego Planu Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach działań 15.1 i 15.2 Priorytetu XV Pomoc Techniczna - Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 232 404,00 PLN, w tym kwota wydatków kwalifikowanych 767 279,00 PLN, natomiast maksymalna wysokość dofinansowania 652 187,15 PLN.

Kwota dofinansowania obejmuje wydatki:

1. Na działanie 15.1 POIiŚ w wysokości 620 737,15 PLN,

2. Na działanie 15.2 POIiŚ w wysokości 31 450,00 PLN.

Dnia 18.02.2011r. WFOŚiGW w Rzeszowie przekazał wniosek o płatność końcową RPD za rok 2010 w sektorze środowisko.

Ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są:

 - wydatki na zatrudnienie: wynagrodzenia pracowników Funduszu zaangażowanych w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- wsparcie merytoryczne przy kontroli projektów w zakresie dot. zamówień publicznych,

- wyposażenie, wynajem powierzchni biurowych,

- wydatki na podnoszenie kwalifikacji,

- inne wydatki instytucji, w tym: organizacja innego rodzaju spotkań, wyjazdy służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne,

- informacja i promocja: szkolenia dla beneficjentów, materiały promocyjne, ogłoszenia o konkursach, artykuły prasowe promujące POIiŚ.