ROOT

2023.03.10 - zaproszenie do składania ofert WFOŚ.BZ.251.005.2023 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 210
Ogłoszenie nr 2/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 150
Ogłoszenie nr 9/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 81
Ogłoszenie nr 1/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 201
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 96
Ogłoszenie nr 8/2022 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 178
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla potrzeb biura Funduszu na przestrzeni 2023 roku Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 168
Ogłoszenie nr 1/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 201
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 41
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 92
Ogłoszenie nr 1/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 332
2023.01.11 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą "Organizacji szkolenia dla Energetyków Gminnych pn. 'Oświetlenie uliczne'" Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 103
2022.12.21 - Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 52
Ogłoszenie nr 9/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 303
Ogłoszenie nr 8/2022 – lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 222

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.