Informujemy, że do 8 stycznia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Nabór ten jest elementem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.
Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/854-ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Podpisanie aneksu do umowy udostepnienia środków w ramach programu priorytetowego
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"


17 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie miało miejsce podpisanie aneksu do umowy programowej. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie aneks podpisali Prezes Zarządu Pan Adam Skiba natomiast ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu Pan Dominik Bąk. Podpisany aneks do umowy udostępnienia środków zwiększa kwotę środków o kwotę 2 500 000,00 zł co stanowi łącznie 3 500 000,00 zł. ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie w ramach „Małego Strażaka”.

Podpisanie aneksu

Dnia 12 sierpnia br. miał miejsce briefing prasowy poświęcony realizacji Części II Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, w którym uczestniczyli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida.

„Mały Strażak” to potoczna nazwa Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, który w Części II umożliwia dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wideo dzięki uprzejmości Wojewody Podkarpackiego.

W ramach ogłoszonego naboru w czerwcu br. zostało złożonych 583 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 7.900.000,00 zł. Dotychczas Zarząd WF w Rzeszowie przyznał dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla 293 Jednostek OSP dysponując na ten cel 3.970.000,00 zł. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w terminie odwrotnym. Pozytywnych decyzji można spodziewać się do końca przyszłego tygodnia.

 

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP udział wziął Pan Adam Skiba -Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

Montaż finansowy inwestycji złożony jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania w kwocie 5 mln zł to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
W uroczystości uczestniczyli również : poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią, oraz przedstawiciele samorządów.

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes