Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2008 Nr 41, poz. 373) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł, natomiast średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy wyniosła 4,44 zł.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych fośigw w 2007r. przypadających na jednego mieszkańca

W związku z przystąpieniem do prac nad sporządzeniem projektu Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2009 rok, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu uprzejmie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o przedsięwzięciach z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowanych do realizacji w 2009 roku na terenie województwa podkarpackiego, które ze względu na swoje znaczenie winny znaleźć się na tej liście i w stosunku do których należy spodziewać się starań o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ w dniach 28-29.02.2008 r.

Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw albumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia

Przekazujemy Państwu "Oświadczenie w sprawie publikacji i wypowiedzi dotyczących weryfikacji list projektów kluczowych" z Ministerstwa Środowiska.

Treść Oświadczenia po kliknięciu na link - kliknij.