Ogłoszenie o Programie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - rok 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017

na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2017.
 2. Termin naboru wniosków określa się od 06.03.2017 r. do 17.03.2017 r.
 3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.
 4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2017 wynosi – 2 238 595,70 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW –   921 774,00 zł
  ze środków NFOŚiGW – 1 316 821,00 zł

UWAGA!! DOKONANO ZMIANY DOKUMENTÓW

Program "Przyjazny Dom"

PROGRAM PRZYJAZNY DOM

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona autorskiemu Programowi „Przyjazny Dom”.

Jest to pierwsza oferta WFOŚiGW skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, wymianie kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem. Zaplanowano konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie. Wysokość udzielonego wsparcia oraz grupa osób fizycznych nim objęta będzie każdorazowo uzależniona od ustalonej przez Zarząd Funduszu alokacji. Na rok 2017 zaplanowano pomoc bezzwrotną na gospodarkę ściekową i ochronę atmosfery w wysokości odpowiednio po 1 000 000 zł.

Poniżej linki do materiałów multimedialnych:

Przyjazny dom - TVP Info

Przyjazny Dom - Nowiny24.pl

Poprawa Jakości Powietrza

W ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można ubiegać się o środki publiczne na termomodernizacje następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Dofinansowanie można uzyskać w formie:

 • dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych
 • pożyczki w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów o programie i naborze wniosków można uzyskać pod wskazanym linkiem:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/

Informacja o Programie Błękitny San

Dnia 5 sierpnia 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Błękitny San zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych zgłoszonych do Programu. Spotkanie oficjalnie rozpoczął i prowadził pan Adam Pęzioł Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Gościem honorowym spotkania był pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Reprezentanci funduszu i urzędu marszałkowskiego omówili podstawowe założenia i kryteria wyboru projektów dla poszczególnych programów unijnych oraz obowiązujące w funduszu zasady udzielania wsparcia finansowego. Ponadto przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiła najczęściej spotykane problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu reprezentantów gmin i spółek komunalnych wykonujących zadania własne gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na indywidualne konsultacje przygotowywanych projektów inwestycyjnych.

Prezentacje:

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Zasady współfinansowania inwestycji wodno-ściekowych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Podstawowe problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej

Dotacje z WFOŚiGW w Rzeszowie na ochronę wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami

Jezioro Solińskie jest największym zbiornikiem czystej wody w Polsce i stanowi źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych i kąpieli. Z tych względów wody te podlegają szczególnej ochronie. Jednak zagrożeniem dla dobrego stanu tych wód jest w dalszym ciągu niewłaściwa gospodarka wodno - ściekowa na obszarze jego zlewni.

Dlatego działania polegające na utrzymaniu dobrego stanu wód ustalono jako przedsięwzięcie priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na które corocznie przeznaczana będzie kwota 1 miliona złotych, w formie bezzwrotnej (dotacje).

Pomoc finansowa - w formie dotacji do 80% kosztów zadania - udzielana będzie na zadania realizowane przez  gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów na terenach miejscowości położonych w zlewni Zbiornika.

Przeznaczanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, corocznie środków w ilości nie mniejszej niż 1 milion złotych ułatwi zainteresowanym samorządom podejmowanie planów inwestycyjnych i powinno przyczynić się do intensyfikacji wyposażania tych terenów we właściwą infrastrukturę systemowo rozwiązującą problem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (np. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, wykonanie szczelnych wybieralnych zbiorników na ścieki wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową).

Zadania te mogą być równocześnie finansowane w formie pożyczek ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, dla których oprocentowanie roczne wynosi 1,5 %.