Wyniki konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska ...

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

4

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

5

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


6

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


2. Wnioski, które uzyskały pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.


3. Wnioski, które uzyskały odmowną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

2

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


3

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


Nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Termin naboru wniosków określa się od 05.06.2017 r. do 16.06.2017 r.

Wnioski należy składać w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

 1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych,  stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
 2. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór W-5 wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.
 3. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 450.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 65.000,00 zł - z zastrzeżeniem pkt. III.4. Regulaminu konkursu.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 31.07.2017 roku.

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017 na zadania z edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na rok 2017 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 03.04.2017 r. do 20.04.2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
 2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
 3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór W-5 wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.
 4. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 300.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 26.05.2017 roku.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Tematy konkursu

Ogłoszenie o Programie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - rok 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017

na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

 1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2017.
 2. Termin naboru wniosków określa się od 06.03.2017 r. do 17.03.2017 r.
 3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.
 4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2017 wynosi – 2 238 595,70 zł, w tym:
  ze środków WFOŚiGW –   921 774,00 zł
  ze środków NFOŚiGW – 1 316 821,00 zł

UWAGA!! DOKONANO ZMIANY DOKUMENTÓW

Program "Przyjazny Dom"

PROGRAM PRZYJAZNY DOM

W dniu 25 stycznia 2017 r. w Siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona autorskiemu Programowi „Przyjazny Dom”.

Jest to pierwsza oferta WFOŚiGW skierowana do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na których realizowane będą zadania inwestycyjne. Głównym celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji oraz poprawa gospodarki ściekowej Podkarpacia.

W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, wymianie kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem. Zaplanowano konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie. Wysokość udzielonego wsparcia oraz grupa osób fizycznych nim objęta będzie każdorazowo uzależniona od ustalonej przez Zarząd Funduszu alokacji. Na rok 2017 zaplanowano pomoc bezzwrotną na gospodarkę ściekową i ochronę atmosfery w wysokości odpowiednio po 1 000 000 zł.

Poniżej linki do materiałów multimedialnych:

Przyjazny dom - TVP Info

Przyjazny Dom - Nowiny24.pl