Spotkanie opłatkowe w WFOŚiGW w Rzeszowie

W dniu 19.12.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie Zarządu i Pracowników Funduszu z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Władysławem Ortylem i p. Tadeuszem Pióro. Obecny był również p. Jan Tomaka, ustępujący Prezes Zarządu Funduszu. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował za dotychczasową pracę Janowi Tomace, przedstawił nowy Zarząd Funduszu i życzył mu owocnej pracy. Pan Tadeusz Pióro zapewnił o woli współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Funduszem, którą potwierdził ze swej strony Prezes Zarządu Waldemar Burzyński.

Marszałek złożył również świąteczne życzenia Zarządowi i Pracownikom Funduszu. Wręczono okolicznościowe pamiątki.


Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

20 lat WFOŚiGW

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Najważniejsze będą zadania promujące zachowania ekologiczne, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Takie informacje przekazał Adam Krzyśków, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW na „Krajowej konferencji ochrony środowiska. Polityka horyzontalna Polski i UE” i „Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON”. W spotkaniach uczestniczyli Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu. Krzyśków przypomniał, że przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska oraz zwroty rat pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Podkreślił efektywne wykorzystywanie tych pieniędzy.

- Relacja pozyskanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar do wypłaconego finansowania ze środków Funduszy wynosi średnio 1 do 4 - powiedział Krzyśków. - W latach 2009-2011 wypłacono o 4,6 mld zł więcej niż uzyskano z opłat i kar środowiskowych - dodał.

Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW od 1993 r. wybudowano sieci kanalizacyjne długości około 60 tys. kilometrów. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 tys. oczyszczalni ścieków. Długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków oraz wałów przeciwpowodziowych wyniosła blisko 19 tys. km. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez odrębne i niezależne instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 2013 r. obchodzą 20-lecie istnienia.

Podczas targów POLEKO została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o wzorcowych, proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze. WFOŚiGW prowadziły także dla gości targów wspólne stoisko.


20-lat WFOŚiGW w Rzeszowie - fotorelacja

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2012 poz. 471) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2011r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 19,54 zł
  2. dla powiatów - 5,06 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2013r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 29.06.2012r. w sprawie średniej krajowej gmin i powiatów w 2011r. przypadających na 1 mieszkańca

Informacja o finansowaniu niektórych zadań z dziedziny OA

W związku z licznymi zapytaniami oraz składanymi wnioskami o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu: odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, które planowane są do dofinansowania w formie bezzwrotnej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013, uprzejmie informuję że Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie z uwagi na wysokość środków ujętych w budżecie na bieżący rok podjął decyzję o wspieraniu ww. zadań tylko w formie pożyczek.

 

Zgodnie z „Kryteriami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2013” pożyczka może być udzielona na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta, natomiast pożyczka pomostowa na zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji.