Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2014

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2013 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2012r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 18,37 zł
  2. dla powiatów - 4,78 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2014r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 18.06.2013r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012r. przypadających na 1 mieszkańca

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

W roku 2014 realizowane są z udziałem środków Funduszu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zadania polegające na: "Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w specjalistyczne urządzenia do mycia i suszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków" oraz "Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń". Koszt zadań wynosi 880.000,00 zł  z czego w 400.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2015 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcie

Informacja o okresowym zawieszeniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie,  informuje o okresowym zawieszeniu udzielania pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014. Powodem tego jest posiadanie środków w wysokościach umożliwiających pomoc finansową bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie.


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2014 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2014
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  1.  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2014.
  2. Termin naboru wniosków określa się od 03.02.2014r. do 21.02.2014r.
  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu/Program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - rok 2014


Spotkanie opłatkowe w WFOŚiGW w Rzeszowie

W dniu 19.12.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie Zarządu i Pracowników Funduszu z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Władysławem Ortylem i p. Tadeuszem Pióro. Obecny był również p. Jan Tomaka, ustępujący Prezes Zarządu Funduszu. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował za dotychczasową pracę Janowi Tomace, przedstawił nowy Zarząd Funduszu i życzył mu owocnej pracy. Pan Tadeusz Pióro zapewnił o woli współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Funduszem, którą potwierdził ze swej strony Prezes Zarządu Waldemar Burzyński.

Marszałek złożył również świąteczne życzenia Zarządowi i Pracownikom Funduszu. Wręczono okolicznościowe pamiątki.


Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013