Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

W roku 2014 realizowane są z udziałem środków Funduszu przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zadania polegające na: "Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w specjalistyczne urządzenia do mycia i suszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych strażaków" oraz "Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń". Koszt zadań wynosi 880.000,00 zł  z czego w 400.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2015 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.

Zdjęcie

Informacja o okresowym zawieszeniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie,  informuje o okresowym zawieszeniu udzielania pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w roku 2014. Powodem tego jest posiadanie środków w wysokościach umożliwiających pomoc finansową bezpośrednio przez WFOŚiGW w Rzeszowie.


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2014 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2014
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  1.  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2014.
  2. Termin naboru wniosków określa się od 03.02.2014r. do 21.02.2014r.
  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu/Program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - rok 2014


Spotkanie opłatkowe w WFOŚiGW w Rzeszowie

W dniu 19.12.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyło się spotkanie Zarządu i Pracowników Funduszu z przedstawicielami Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Władysławem Ortylem i p. Tadeuszem Pióro. Obecny był również p. Jan Tomaka, ustępujący Prezes Zarządu Funduszu. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował za dotychczasową pracę Janowi Tomace, przedstawił nowy Zarząd Funduszu i życzył mu owocnej pracy. Pan Tadeusz Pióro zapewnił o woli współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i Funduszem, którą potwierdził ze swej strony Prezes Zarządu Waldemar Burzyński.

Marszałek złożył również świąteczne życzenia Zarządowi i Pracownikom Funduszu. Wręczono okolicznościowe pamiątki.


Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

Opłatek 2013

20 miliardów euro na ekologię w latach 2014-2020

20 lat WFOŚiGW

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro. Takie pozytywne dla polskiej ekologii prognozy usłyszeli uczestnicy Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu (07-10.10.2013 r.).

Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Najważniejsze będą zadania promujące zachowania ekologiczne, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Takie informacje przekazał Adam Krzyśków, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW na „Krajowej konferencji ochrony środowiska. Polityka horyzontalna Polski i UE” i „Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON”. W spotkaniach uczestniczyli Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu. Krzyśków przypomniał, że przychodami Funduszy są wpływy z tytułu opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska oraz zwroty rat pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. Podkreślił efektywne wykorzystywanie tych pieniędzy.

- Relacja pozyskanych opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar do wypłaconego finansowania ze środków Funduszy wynosi średnio 1 do 4 - powiedział Krzyśków. - W latach 2009-2011 wypłacono o 4,6 mld zł więcej niż uzyskano z opłat i kar środowiskowych - dodał.

Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW od 1993 r. wybudowano sieci kanalizacyjne długości około 60 tys. kilometrów. Wybudowano i zmodernizowano ponad 10 tys. oczyszczalni ścieków. Długość odbudowanych i remontowanych koryt rzek, potoków oraz wałów przeciwpowodziowych wyniosła blisko 19 tys. km. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez odrębne i niezależne instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w 2013 r. obchodzą 20-lecie istnienia.

Podczas targów POLEKO została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o wzorcowych, proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze. WFOŚiGW prowadziły także dla gości targów wspólne stoisko.