20-lat WFOŚiGW w Rzeszowie - fotorelacja

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2012,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2013

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2012 poz. 471) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2011r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 19,54 zł
  2. dla powiatów - 5,06 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2013r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 29.06.2012r. w sprawie średniej krajowej gmin i powiatów w 2011r. przypadających na 1 mieszkańca

Informacja o finansowaniu niektórych zadań z dziedziny OA

W związku z licznymi zapytaniami oraz składanymi wnioskami o udzielenie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu: odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw, które planowane są do dofinansowania w formie bezzwrotnej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013, uprzejmie informuję że Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie z uwagi na wysokość środków ujętych w budżecie na bieżący rok podjął decyzję o wspieraniu ww. zadań tylko w formie pożyczek.

 

Zgodnie z „Kryteriami i zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie – 2013” pożyczka może być udzielona na uzupełnienie wkładu własnego beneficjenta, natomiast pożyczka pomostowa na zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji.

Wnioski na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2013

na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2013.
  2. Termin naboru wniosków określa się od 14.01.2013r. do 28.01.2013r.
  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu.

Uwaga: wzór wniosku oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego uległ zmianie – wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć na aktualnych wzorach.


Zmiana adresu Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Krośnie

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2012r. siedziba Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Krośnie mieści się przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie.