Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, utworzenie strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia treść zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu strony internetowej dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2014 r. w Biurze Funduszu ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wszelkich wyjaśnień są:

  1. w kwestiach technicznych - pan Marcin Pasieka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel: 17/852-23-44 wew. 114.
  2. w kwestiach formalnych - pan Rafał Gałusza:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel: 17/852-23-44 wew. 125.

Do pobrania pełny tekst zapytania ofertowego.

Informacja o projekcie edukacyjnym Ministerstwa Środowiska nt. różnorodności biologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że pod hasłem "Małe czy duże przyda się naturze" ruszył projekt Ministerstwa Środowiska - Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów- ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej skierowany do dzieci, wychowawców przedszkoli i nauczycieli klas I - III szkół podstawowych.  Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Przedstawiona propozycja działań edukacyjnych w szkole pozwala kształtować u dzieci pozytywne nawyki, które mają wpływ na ich stosunek do przyrody i środowiska w dorosłym życiu.
W ramach projektu powstały programy:
a) Program dla nauczycieli "Lekcje z natury" - www.lekcjeznatury.pl
b) Ogólnopolska kampania dla dzieci -  www.ekodzieciaki.pl
Zachęcamy do zapoznania się z projektem i wzięcia w nim udziału.
  

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań w trybie ciągłym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 9 maja 2014r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 9 maja 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Gospodarka Ściekowa i Ochrona Atmosfery w trybie ciągłym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 30 kwietnia 2014 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z zakresu Gospodarka Ściekowa oraz Ochrona Atmosfery.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 30 kwietnia 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2013,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2014

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2013 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2012r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 18,37 zł
  2. dla powiatów - 4,78 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2014r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BOŚ S.A. nr:

95 1540 1131 2001 6200 7517 0002

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 18.06.2013r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2012r. przypadających na 1 mieszkańca