!!! Zmiana siedziby Przedstawicielstwa w Przemyślu !!!

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że od dnia 2 marca 2015r. następuje zmiana adresu siedziby Przedstawicielstwa Zamiejscowego w Przemyślu.

Nowy adres:

ul. Tadeusza Kościuszki 2

piętro I

37-700 Przemyśl

(budynek dawnego Kolegium Języków Obcych)


W związku ze zmianą siedziby mogą nastąpić problemy z obsługą połączeń telefonicznych do Przedstawicielstwa.

W przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego na numery stacjonarne prosimy o połączenie na komórkowy numer Dyrektora Przedstawicielstwa p. Eugeniusza Marcola - 692 427 948.

Nowy numer rachunku bankowego WFOŚiGW w Rzeszowie

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 listopada 2014 r. poz. 1626) zmianie uległ numer rachunku bankowego. Obsługę bankową rachunków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w imieniu Ministra Finansów przejął Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowy rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów nr: 63 1130 1105 0005 2084 8520 0001.


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2015 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2015
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest
w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW
pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie" oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest", ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku 2015.

Termin naboru wniosków określa się od 09.03.2015 r. do 20.03.2015 r

Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014

Informacja nieaktualna - patrz tutaj ...


Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2014 poz. 324) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2013r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 10,74 zł
  2. dla powiatów - 2,53 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2015r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 24.04.2014r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013r. przypadających na 1 mieszkańca

WFOŚiGW w Rzeszowie wspiera przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podejmuje się wspierania różnych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwidowaniu ich skutków dla środowiska.

2 lutego 2015r. w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie zostały podpisane Umowy dotacji z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na zadania polegające na:

„Dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”

oraz

„Doposażeniu jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego w sprężarki do ładowania butli sprężonym powietrzem, które są wykorzystywane w aparatach ochrony dróg oddechowych strażaków”.

Koszt zadań wynosi 970.000,00 zł z czego w 540.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Celem tych przedsięwzięć jest podniesienie potencjału technicznego i skuteczność działania jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Plany Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2016 rok przewidują kontynuowanie tego typu przedsięwzięć.


Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy