Zamknięcie w roku 2015 naboru wn. o dofinans. w formie dotacji dla zadań z Ochrony Atmosfery

Informacja o zamknięciu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrona Atmosfery w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 2 czerwca 2015 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrona Atmosfery.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 2 czerwca 2015r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Zamknięcie w roku 2015 naboru wn. o dofinan. w formie dotacji dla zadań poleg.na zakupie nowego wyposaż.i uzbrojenia osobistego strażaka oraz ...

Informacja o zamknięciu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań w trybie ciągłym


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 2 czerwca 2015r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 2 czerwca 2015r. będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.

Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.


Informacja o naborze wniosków dla zadań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii...

Informacja o naborze wniosków o dotację dla zadań polegających na „zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i ich skutkom dla środowiska”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wsparciem finansowym w formie dotacji dla zadań z zakresu „przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków”  może zostać objęte tylko jedno zadanie zgłoszone przez gminę o zakresie rzeczowym wskazanym w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” obejmującym:

- zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów (§6 ust.2 pkt 4a) „Szczegółowych zasad...”)

lub

- zakup nowych bądź używanych samochodów pożarniczych (§6 ust.2 pkt 4b) i 4c) „Szczegółowych zasad…”)


Ustalono, że dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Wybór zadania pozostawia się w gestii Gminy, która wagę i zakres zadania powinna uzgodnić z właściwym Starostą.

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej oraz wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Informujemy, że wyliczona emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach w roku 2013 wynosiła  831,50 kg CO2/MWh (na podstawie http://www.kobize.pl ).

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarte są w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx” dostępnym pod adresem internetowym:  

http://www.kobize.pl/materialy/download/2014/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2015.pdf


Konkurs PROJEKT: PRZESTRZEŃ

Celem konkursu jest promocja inwestorów, których inwestycje oprócz zysku przynoszą korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wyróżnia inwestycje – podnosi komfort życia, poprawia estetykę najbliższego otoczenia i tworzy przestrzeń dla przyrody w mieście. Właśnie takie inwestycje można zgłosić do konkursu PROJEKT: PRZESTRZEŃ. Termin składania aplikacji upływa 11 maja br.

O KONKURSIE

PROJEKT: PRZESTRZEŃ to ogólnopolski konkurs Ministra Środowiska promujący inwestycje przyjazne człowiekowi i środowisku.

Partnerem merytorycznym konkursu jest firma doradcza EY.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

UCZESTNICY KONKURSU

Inwestorzy, deweloperzy (podmioty prywatne lub działające w formule PPP).

ZGŁOSZENIA

 Do udziału w konkursie może zostać zgłoszona inwestycja w ramach dwóch kategorii:

  • mieszkaniowej lub komercyjnej (inwestycje biurowe, handlowo-usługowe i hotelowo-wypoczynkowe),
  • zrealizowana w Polsce i oddana do użytku w ciągu ostatnich 5 lat (licząc od daty rozpoczęcia konkursu tj. 23 marca 2015 roku),
  • w ramach której zostały urządzone tereny zielone, rozumiane jako tereny biologicznie czynne, również obejmujące dachy, tarasy.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 11 MAJA 2015 ROKU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 8 CZERWCA 2015 ROKU

Więcej informacji w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://projekt-przestrzen.pl/

Konkurs Projekt: Przestrzeń