!!! - Inform.dot.oblicz.nadwyżki dochodów budż.gminy i powiatu pochodz.z opłat i kar środ.za 2014

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014


UWAGA ZMIANA:

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015

W dniu 6 marca 2016 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające zmianę do wzoru formularza - załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/4p

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2015 poz. 385) przy wypełnianiu w/w formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadającą na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. (dotychczas była to średnia z roku poprzedzajągo okres sprawozdawczy), która wynosi:

  1. dla gmin - 16,34 zł
  2. dla powiatów - 4,14 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 16.04.2015r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014r. przypadających na 1 mieszkańca

Zamknięcie w roku 2015 naboru wn. o dofinans. w formie dotacji dla zadań z Ochrony Atmosfery

Informacja o zamknięciu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrona Atmosfery w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 2 czerwca 2015 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Ochrona Atmosfery.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 2 czerwca 2015r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Zamknięcie w roku 2015 naboru wn. o dofinan. w formie dotacji dla zadań poleg.na zakupie nowego wyposaż.i uzbrojenia osobistego strażaka oraz ...

Informacja o zamknięciu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań w trybie ciągłym


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 2 czerwca 2015r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 2 czerwca 2015r. będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.

Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.


Informacja o naborze wniosków dla zadań polegających na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii...

Informacja o naborze wniosków o dotację dla zadań polegających na „zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i ich skutkom dla środowiska”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wsparciem finansowym w formie dotacji dla zadań z zakresu „przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków”  może zostać objęte tylko jedno zadanie zgłoszone przez gminę o zakresie rzeczowym wskazanym w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” obejmującym:

- zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów (§6 ust.2 pkt 4a) „Szczegółowych zasad...”)

lub

- zakup nowych bądź używanych samochodów pożarniczych (§6 ust.2 pkt 4b) i 4c) „Szczegółowych zasad…”)


Ustalono, że dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Wybór zadania pozostawia się w gestii Gminy, która wagę i zakres zadania powinna uzgodnić z właściwym Starostą.

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej

Informacja dotycząca emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej oraz wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Informujemy, że wyliczona emisja dwutlenku węgla przypadająca na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociepłowniach w roku 2013 wynosiła  831,50 kg CO2/MWh (na podstawie http://www.kobize.pl ).

Wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarte są w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku xxxx do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok xxxx” dostępnym pod adresem internetowym:  

http://www.kobize.pl/materialy/download/2014/WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2015.pdf