Kampania edukacyjna "TworzyMY atmosferę"

Ministerstwo Środowiska wystartowało kampanią edukacyjną „TworzyMY atmosferę”. Realizujemy ją we współpracy Ministerstwem Zdrowia.

Kampania chce pokazać, że wszyscy tworzymy atmosferę. Każdy z nas odpowiada za powietrze, którym oddychamy. To znaczy, że każdy z nas może je zarówno psuć, jak i naprawiać. W kampanii skupiamy się na pozytywach:

  • pokazujemy proste i dostępne sposoby dbania o powietrze,
  • wskazujemy źródła finansowania dla domowych i ekologicznych inwestycji (np. wymiany pieca).

Ponieważ złe powietrze to złe zdrowie, zwracamy też uwagę na zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza.

Ministerstwo Środowiska będzie bardzo wdzięczne za każde udostępnienie i polubienie notek i postów, które dziś zaczęły pojawiać się na naszej stronie i profilach społecznościowych (tw ministerstwa, tw ministra Grabowskiego, tw ministra Korolca i fejsbuk).

Więcej informacji o kampanii (w tym spoty tv) znajdziecie Państwo na stronie www.tworzymyatmosfere.pl.

Tłem dla kampanii jest przyjęty przez Ministra Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza (https://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/25096_krajowy_program_ochrony_powietrza_ogloszony.html).

Zamknięcie w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu PROSUMENT"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 16 września 2015 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Wspieranie rozporoszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" zwanym "PROGRAMEM PROSUMENT".
Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

Wznowienie w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia lub uzbrojenia osobistego strażaka ...

Informacja o wznowieniu w roku 2015 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia lub uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 26.08.2015 r. wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia lub uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Dofinansowane mogą zostać zadania najpilniejsze mające na celu w szczególności wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego, chemicznego i realizacji planu ratowniczego powiatu.

Na te zadania zaplanowano 247.000,00 zł. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o dotację złożone przez Gminy, które nie korzystały w bieżącym roku z dofinansowania tych zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu. W przypadku Gmin, które otrzymały dotację w 2015 r., wybrane do dofinansowania może być tylko jedno zadanie.

Wnioski na formularzu W-13 należy składać w terminie od dnia 27.08.2015 r. do 04.09.2015 r. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub w siedzibach Przedstawicielstw w Przemyślu i Krośnie.

Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub do siedzib Przedstawicielstw w Przemyślu i Krośnie.

Rzeszów, 26.08.2015 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych

17funduszy.pl


II Miedzynarodowe Forum Ekologiczne

!!! - Inform.dot.oblicz.nadwyżki dochodów budż.gminy i powiatu pochodz.z opłat i kar środ.za 2014

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014


UWAGA ZMIANA:

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015

W dniu 6 marca 2016 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające zmianę do wzoru formularza - załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/4p

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2015 poz. 385) przy wypełnianiu w/w formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadającą na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. (dotychczas była to średnia z roku poprzedzajągo okres sprawozdawczy), która wynosi:

  1. dla gmin - 16,34 zł
  2. dla powiatów - 4,14 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 16.04.2015r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014r. przypadających na 1 mieszkańca