Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2016 poz. 530) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2015 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 15,36 zł
  2. dla powiatów - 4,23 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 09.06.2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na 1 mieszkańca

40 lat Bieszczadzkiego Parku Narodowego

W dniu 09 maja 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie odbyła się konferencja poświęcona publikacji Bieszczadzki Park Narodowy 40 Lat Ochrony.

Bieszczadzki Park Narodowy doczekał się publikacji, która ukazuje pracę wielu polskich uczonych, którzy przez 40 lat badali obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego, chcąc pokazać jego piękno i walory przyrodnicze oraz zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń i nauki polskiej.

W pracy nad publikacją, liczącą ponad 400 stron, wzięło udział 49 uznanych autorów. Znajdziemy w niej 230 fotografie i szczegółowe mapy geograficzno-biologiczne terenu.

Wydanie albumu sfinansowane zostało przez WFOŚiGW w Rzeszowie.

Bieszczadzki Park Narodowy jest trzecim co do wielkości Parkiem Narodowym na terenie Polski i największym polskim górskim parkiem. Obejmuje najciekawsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym partie górskie Bieszczadów o łącznej powierzchni 292,02 km². Obszar parku był powiększany czterokrotnie. Dziś to miejsce unikatowe o wyjątkowym znaczeniu.

40 lat BPN

40 lat BPN

40 lat BPN

Fot. BPN


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016 na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2016
na zadania związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn.
„SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

  1. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie „Procedury dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie” oraz programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest do realizacji w roku  2016.
  2. Termin naboru wniosków określa się od 29.02.2016 r. do 11.03.2016 r.
  3. Regulamin naboru wniosków oraz wzór wniosku i innych dokumentów znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy wspólne/Usuwanie azbestu.
  4. Budżet na realizację przedsięwzięć w roku 2016 wynosi – 3 222 880,40 zł w tym:
    ze środków WFOŚiGW – 1 327 068,40 zł
    ze środków NFOŚiGW  – 1 895 812,00 zł

Krótsze godziny pracy w dniu 24.12.2015 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że w dniu 24.12.2015 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Fundusz pracuje w godzinach 7.30 - 12.00.

II edycje konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” skierowanego do gmin

Celem konkursu  jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

Więcej informacji: http://zielonemiasta.eu/