Poprawa Jakości Powietrza

W ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można ubiegać się o środki publiczne na termomodernizacje następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Dofinansowanie można uzyskać w formie:

 • dotacji w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych
 • pożyczki w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

Z uwagi, iż jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej szczegółów o programie i naborze wniosków można uzyskać pod wskazanym linkiem:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/zmniejszenie-zuzycia-energii-w-budownictwie/

Informacja o Programie Błękitny San

Dnia 5 sierpnia 2016r. odbyło się spotkanie informacyjne dla uczestników Programu Błękitny San zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Celem spotkania było zaprezentowanie możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych zgłoszonych do Programu. Spotkanie oficjalnie rozpoczął i prowadził pan Adam Pęzioł Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Gościem honorowym spotkania był pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Reprezentanci funduszu i urzędu marszałkowskiego omówili podstawowe założenia i kryteria wyboru projektów dla poszczególnych programów unijnych oraz obowiązujące w funduszu zasady udzielania wsparcia finansowego. Ponadto przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiła najczęściej spotykane problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu reprezentantów gmin i spółek komunalnych wykonujących zadania własne gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.

Uczestnikom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na indywidualne konsultacje przygotowywanych projektów inwestycyjnych.

Prezentacje:

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji wodno-ściekowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Zasady współfinansowania inwestycji wodno-ściekowych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Podstawowe problemy przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć w kontekście skutecznego aplikowania o środki Unii Europejskiej

Dotacje z WFOŚiGW w Rzeszowie na ochronę wód Zbiornika Solina przed zanieczyszczeniami

Jezioro Solińskie jest największym zbiornikiem czystej wody w Polsce i stanowi źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych i kąpieli. Z tych względów wody te podlegają szczególnej ochronie. Jednak zagrożeniem dla dobrego stanu tych wód jest w dalszym ciągu niewłaściwa gospodarka wodno - ściekowa na obszarze jego zlewni.

Dlatego działania polegające na utrzymaniu dobrego stanu wód ustalono jako przedsięwzięcie priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na które corocznie przeznaczana będzie kwota 1 miliona złotych, w formie bezzwrotnej (dotacje).

Pomoc finansowa - w formie dotacji do 80% kosztów zadania - udzielana będzie na zadania realizowane przez  gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów na terenach miejscowości położonych w zlewni Zbiornika.

Przeznaczanie przez WFOŚiGW w Rzeszowie, corocznie środków w ilości nie mniejszej niż 1 milion złotych ułatwi zainteresowanym samorządom podejmowanie planów inwestycyjnych i powinno przyczynić się do intensyfikacji wyposażania tych terenów we właściwą infrastrukturę systemowo rozwiązującą problem odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych (np. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażonych w reaktory biologiczne, wykonanie szczelnych wybieralnych zbiorników na ścieki wraz z niezbędną infrastrukturą obsługową).

Zadania te mogą być równocześnie finansowane w formie pożyczek ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, dla których oprocentowanie roczne wynosi 1,5 %.

Seminarium "Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich"

W dniu 28 czerwca br. w siedzibie WFOŚiGW miało miejsce Seminarium: „Gospodarka zasobami wodnymi na obszarach wiejskich”.

Seminarium odbyło się z udziałem gości z Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, prof. dr hab. inż. Mirosława Wiatkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  prof. dr hab. Piotra Koszelnika z Politechniki Rzeszowskiej oraz Pracowników WFOŚiGW w Rzeszowie.

Głównym założeniem Seminarium była wymiana doświadczeń i element poznawczy w zakresie:

 • strategii działania WFOŚiGW w Rzeszowie;
 • zarządzania zasobami wodnymi na obszarach wiejskich;
 • przeciwdziałania zjawiskom ekstremalnym – susza, powódź;
 • kształtowania środowiska naturalnego w zlewni rzeki.

Spotkanie zakończono miłym akcentem, mianowicie:

Kapituła Opolskiej Nagrody w Dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii

przyznała statuetkę OPOLSKIEJ OZE w kategorii INSTYTUCJE FINANSUJĄCE EKOENERGETYKĘ, Panu Adamowi Pęziołowi - Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie. Nagrodę w imieniu kapituły wręczył Pan Dariusz Sitko - Wicedyrektor OODR w Łosiowie.

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium

Seminarium


Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2015,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2016

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2016 poz. 530) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2015 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

 1. dla gmin - 15,36 zł
 2. dla powiatów - 4,23 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 09.06.2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na 1 mieszkańca