Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Konkurs Produkt w Obiegu

Czytaj wiecej: Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Nabór II wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza drugi nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Termin naboru wniosków określa się od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Wnioski należy składać w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

  1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych,  stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.

  2. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków wraz ze wzorem wniosku o dotację oraz wykazem dokumentów, znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.

  3. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 65.000,00 zł – z zastrzeżeniem pkt III ppkt 4 oraz pkt VII ppkt 7  Regulaminu konkursu.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 27.10.2017 roku.

Informacja o wynikach konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.>

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.

Czytaj wiecej: Informacja o wynikach konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2016

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2016,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2017 poz. 642) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2016 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 14,13 zł
  2. dla powiatów - 4,09 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 09.06.2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na 1 mieszkańca

Wyniki konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska ...

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

4

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

5

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


6

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


2. Wnioski, które uzyskały pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.


3. Wnioski, które uzyskały odmowną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

2

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


3

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.