Tytuł Autor Odsłony
Aktualizacja wzoru umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1932
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania warunków kontraktowych FIDIC Barbara Bednarz 2074
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Barbara Bednarz 1837
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 1878
Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich Barbara Bednarz 1879
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III naboru - konkurs nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008 Barbara Bednarz 1930
Podpisano umowy o dofinansowanie na realizację projektów z województwa podkarpackiego Barbara Bednarz 2192
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 13.03.2009 r. Barbara Bednarz 2186
Potwierdzenie przyznania dofinansowania dla projektów z Podkarpacia Barbara Bednarz 2294
Interpretacja kryteriów formalnych i merytorycznych Barbara Bednarz 2012
Szkolenie dla beneficjentów Ilona Tomczyk 2036
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 15.01.2009 r. Barbara Bednarz 2147
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach I i II naboru dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ Barbara Bednarz 1989
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ 2007-2013 Barbara Bednarz 2303
Nowa ustawa dot. m.in. ocen oddziaływania na środowisko z dn. 03.10.2008 r. Barbara Bednarz 2094
Aktualizacja listy projektów indywidualnych Barbara Bednarz 2011
Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2008 r. Barbara Bednarz 2314
Kolejne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ Barbara Bednarz 1935
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi POIiŚ Barbara Bednarz 2169
Ogłoszenie o nowych konkursach dla działań 1.1 i 2.2 POIiŚ z dn. 30.06.2008 r. Barbara Bednarz 2578